Kallelse bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb)

Posted by Röstånga Utvecklings AB 0 Comments

Kallelse bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb) 

Tisdag 13 april, 2021 – digitalt via Zoom

 

Härmed kallas alla delägare i Röstånga Utvecklings AB (svb) till bolagsstämma för verksamhetsåret 2020.

 

Vi ses på ett digitalt årsmöte via Zoom (mer info nedan) och följande skall behandlas enligt bolagsordningen:

 

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  7. Beslut om – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen mm presenteras på www.ruab.org.

Alla är varmt välkomna, men anmäl er digitala närvaro på info@ruab.org  - så får ni länk till och mer information om medverkan på den digitala bolagstämman.

 

Efter mötet finns också möjlighet att diskutera utveckling och projekt i bygden eller bolaget.

 

Vill och kan du engagera dig och tycker att RUAB (svb) gör skillnad i bygden – tveka inte för att höra av dig till majoritetsägarna i Röstånga Tillsammans på info@rostangatillsammans.se så kan vi komplettera vårt team. Och det behöver ej vara att sitta i styrelsen!

 

MVH

 

/ Styrelsen RUAB (svb)

Comments are closed.