Kallelse bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb)

Posted by Röstånga Utvecklings AB 0 Comments

Kallelse bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb)

Onsdag 13 april, kl 17.30, 2022 i Underbaren på Stationen, Bangårdsgatan 2, Röstånga

Härmed kallas alla delägare i Röstånga Utvecklings AB (svb)  till bolagsstämma för verksamhetsåret 2021.

Vi ses onsdag den 13 april  källaren på Stationen. I samarbete med Röstånga Tillsammans och projektet IBIB (Individ och Bygd i Balans) bjuder vi på matsvinns-buffé efter stämman.
Kl 19.00 ca håller sedan Röstånga Tillsammans Årsstämma

Anmälan till buffé och/eller stämma till info@ruab.org senast den 11 april 2022.

Följande skall behandlas enligt bolagsordningen:

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  7. Beslut om – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Underlag till stämman publiceras på www.ruab.org.senast veckan innan.

Varmt välkomna!

Vill du är nyfiken, engagera dig i lokal utveckling eller vill vara och utveckla bygden tillsammans tillsammans med  RUAB – tveka inte för att höra av dig!

/ Styrelsen RUAB (svb)

 

Comments are closed.