Kallelse till bolagstämma för RUAB

Kallelse bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb)

Onsdag 26 april, kl 17.30, 2023 på Stationen, Bangårdsgatan 2, Röstånga

Härmed kallas alla delägare  i Röstånga Utvecklings AB (svb)  till bolagsstämma för verksamhetsåret 2022.

Vi ses onsdag den 26 april på Stationen i Röstånga och I samarbete med Röstånga Tillsammans och projektet IBIB (Individ och Bygd i Balans) bjuder vi på matsvinns-buffé efter stämman.
Kl 19.00 ca håller sedan Röstånga Tillsammans Årsmöte, dit ni också är välkomna!

Anmälan till buffé och/eller stämma till info@ruab.org senast den 24 april 2023.

Följande skall behandlas enligt bolagsordningen:

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  7. Beslut om – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Underlag till stämman publiceras på www.ruab.org.senast veckan innan.

Varmt välkomna!

Är du nyfiken, vill engagera dig i lokal utveckling eller vill vara och utveckla bygden tillsammans med  RUAB – tveka inte för att höra av dig! Är det något speciellt som ni vill ska lyftas, utöver det som finns på dagordningen för dagen – meddela gärna innan, så kan vi planera in tid till samtal under kvällen!

/ Styrelsen RUAB (svb)