Kallelse RUAB bolagstämma 22 maj 2019!

Posted by RUAB 0 Comments
Kallelse bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb) 2019

Onsdag 22 maj, kl 18.30

Stationen, Röstånga

Härmed kallas alla delägare i Röstånga Utvecklings AB (svb)  till bolagsstämma för verksamhetsåret 2018.

Vi ses onsdagen den 22 maj, kl 18.30 i källaren på Stationen, och följande skall behandlas enligt bolagsordningen:

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Underlag presenteras på www.ruab.org.

Alla är varmt välkomna, men anmäl er närvaro på info@ruab.org innan, så vi kan beställa kaffe och kaka till alla,  och efter mötet så finns möjlighet att diskutera utveckling och projekt i bygden eller bolaget.

Vi har redan en styrelse för 2019 - men vill gärna bli bredare och bättre! Vi har Stationen, Konsthallen och flera olika projekt och idéer som vi kan förverkliga tillsammans. Så kan och vill du engagera dig och tycker att RUAB gör skillnad i bygden - tveka inte för att höra av dig till majoritetsägarna i Röstånga Tillsammans på info@rostangatillsammans.se så kan vi sätta ihop ett bra team. Och det behöver ej vara att sitta i styrelsen! :-) 

MVH
/ Styrelsen RUAB (svb)

Comments are closed.